Politikalarımız

Sürdürülebilir başarıyı elde etmek ve gelişimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için insan kaynakları sisteminin ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve bu alandaki tüm gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. İşletme yönetimi alanında politika, “yöneticilere karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisi” anlamına gelir.

Bu ilkeler, yöneticilere alacakları kararlarda ve yapacakları faaliyetlerde yol gösterir, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için genel bir plan oluşturur.

Bu kapsamda; sistematiğimizin tamamlayıcı öğesi olan politikalarımız aşağıdaki şekildedir;

Çevre Politikası

Şirketimiz; İnsana, canlıya ve çevreye saygı ana ilkemiz olarak,

 • Tesisimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmek için sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların ve toplumun sağlığını ve güvenliğini koruyacak tarzda faaliyet göstermeyi,
 • Çevre yönetim sistemini esas alıp, etkin bir şekilde yürütmeyi,
 • Atıkları minimuma indirerek, kirliliği kaynağında önleyerek, enerjiyi verimli kullanarak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı,
 • Personelimizi çevre konusunda eğitimler ile bilinçlendirmeyi, politika olarak belirlemiştir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • Alçak Gerilim Pano Üretimi konularında sektörde lider firmalar arasında yer almak için Müşteri Odaklı Satış – Üretim Politikası benimsemeyi,
 • Müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin en üst kalitede olmasını sağlamak amacı ile ürünlerimizi, gerekli İnsan gücünü ve teknolojiyi kullanarak, bütün çalışanların ortak katılımı ile, müşteri isteklerine uygun şekilde, optimum maliyetle ve istenilen sürede üretmeyi,
 • Kurulmuş ve etkin şekilde uygulanan Entegre Yönetim Sistemi sayesinde, üretimde ve sevkiyat sonrasında, çalışanlar ve müşteriler tarafından tespit edilen uygunsuzlukları gidermeye yönelik tüm faaliyetleri planlayarak uygulamayı,
 • Ulusal ve Uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Şirket, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürekli çalışabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almayı ve uygulamayı,
 •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacı ile gerekli kurumsallaşma çalışmalarını planlayıp, bununla ilgili düzenlemeleri yapmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili çeşitli eğitimler vererek tüm personelimizin katılımlarını sağlamayı,
 • Entegre yönetim Sisteminin iç düzenlemelere uygunluğunun izlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarına, tüm çalışanların iş birliği yapması suretiyle destek vermeyi, politika olarak belirlemiştir.

Enerji Politikası

 • Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili uygun amaç ve hedefler belirlemeyi ve bunları uygulamayı,
 • Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde tüm  yasal şartlara ve standartlara uyum sağlamayı,
 • Üretim ve kaliteden taviz vermeden Enerji Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme sağlamayı,
 • Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kriterlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını, 
 • Enerji verimliliğini destekleyen tasarımları oluşturmayı ve bunu desteklemeyi,
 • Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakmayı,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalığı sağlamayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Firmamız bünyesinde çalışan personelimizin tamamını iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler ile bilgilendirmeyi, uygun çalışma ortamını sağlamayı,
 • Çalışma ortamında her türlü risk analizlerini yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği şartları çerçevesinde personelimizin katılımı ile iş performansını artırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek Sıfır İş Kazası hedefine ulaşmayı,
 • Acil durum risklerini azaltmak için sürekli tedbirler almayı,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek tüm çalışanların sorumluluğu ilkesini benimsetmeyi,
 • Personelimizi İSG konusunda eğitimler ile bilinçlendirmeyi, politika olarak belirlemiştir.

Kurumsal Etik Politikası

Kuruluşu’ndan bugüne Dürüst Ticareti yolunu seçmiş firmamız aynı politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlamakta kararlıdır.

Yöneticiler ve çalışanlar her türlü ilişkilerinde ve işlerinde bu temel değerleri gözeterek uygular,

 • Kişi ve kurumlarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir,
 • Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız,
 • Rüşvet veya maksadı aşan hediye, ürün vermeyiz ve kabul etmeyiz,
 • Ticari faaliyetlerimizde T.C. yasaları ve milletler arası hukuk çerçevesinde yürütürüz,
 • Çalışanlar satın alma ve satış faaliyetlerinden dolayı kişisel kazanç ve menfaat elde edemez,
 • Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösteririz,
 • Çalışanlara dürüst ve adil davranıp ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb)
 • İnsan kaynakları politikamızda; işe alma, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme,  ödüllendirme uygulamalarında adil olmaya dikkat eder,
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak, davranılmasına göz yummamak,
 • Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Firmamız toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak amacıyla yasal, güvenilir ve zamanında hizmet verir,
 • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile sözleşmelere sadık kalarak gizli bilgilerini özenle koruruz,
 • Yasal ve etik kurallarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Etik Politikası Unsurları

 • İstihdam özgürlüğü
 • Dernek kurma hürriyeti
 • Emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları
 • Fırsat eşitliği yaratmak
 • Adil ücret dağılımı
 • Çalışanların geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Yasal standartlarına uyma
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Yetkili makamları bilgilendirme
 • Tasarruf ilkesine uyma

Şirket personeli veya herhangi bir üçüncü şahıslar etik politikaların ve yürürlükte olan kanunların ihlallerini üst yönetime bildirmesi veya rapor etmesi gerekmektedir. Hiç bir personel şüphelenilen ihlallerin iyi niyetli bildirimleri için her hangi bir yaptırım ile karşılaşmayacaktır. Değerlendirme doğrultusunda üst yönetim gerekli aksiyonu alır. Asılsız bildirim ve aykırı davranışlar için disiplin cezası uygulanır.

Satınalma Politikamız

Star Elektrik Pano; müşteri ihtiyaçlarını genel politikalarımıza ve şartnamemize uygun kalitede ve istenilen zamanda karşılayabilen, çevreye saygılı, yeniliklere ve gelişmelere açık, süreçlerimize ve ürünlerimize değer katan tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliği yapmayı benimsemektedir.